Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba ARTIKEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.3 Van wat in deze Voorwaarden bepaald wordt kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN 2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba. DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. ARTIKEL 3: PRIJZEN EN BETALINGEN 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn af magazijn en in EURO, exclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of overeengekomen. Afwijkingen van kleur/type, prijswijzigingen voorbehouden aan DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba. 3.2 Aangeboden goederen worden waarheidsgetrouw zo duidelijk mogelijk beschreven. DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba behoudt zich het recht voor om prijzen en aanbiedingen op elk ogenblik te wijzigen. 3.3 Bij een eerste bestelling zal een cash betaling geschieden of vooraf betaling per overschrijving. Bestellingen blijven geldig gedurende acht (8) dagen. Indien de betaling dan niet is toegekomen gaan de artikelen onmiddellijk weer in verkoop. Voor volgende bestellingen geldt een betalingstermijn van 30 dagen (in België). Bestellingen van bestaand klantenbestand van DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba en/of dewelke beroep doen op de dienstverlening Extern Veiligheidsadviseur ADR en/of ADR -Helpdesk kunnen steeds genieten van een betalingstermijn van 30 dagen. 3.4 Facturen van DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum te worden voldaan, zonder korting. 3.5 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba. ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. 3.6 In geval van niet tijdige betaling is de koper een rente verschuldigd ten bedrage van 10% met een minimum van de wettelijke rente per jaar. 3.7 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht conform het incassotarief van de Belgische Orde van Advocaten. 3.8 Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper. 3.9 De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. 3.10 Bij overschrijding van de betalingstermijn of indien de koper met enige andere betaling in gebreke is bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en wordt de bestelling opgeschort . ARTIKEL 4: LEVERING 4.1 De door DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba aangehouden gebruikelijke levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 4.2 Aflevering geschiedt op één adres, tenzij anders overeengekomen. 4.3 Orders met een orderwaarde beneden de 250,00 EURO worden belast met order-/ verzendkosten à respectievelijk 15,00 EURO of 7,00 EURO, naargelang de grootte van de verpakking tenzij anders overeengekomen. 4.4 DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) en leveringen in gedeelten na te komen. Voor het nasturen van goederen zullen geen verzendkosten worden verrekend. 4.5 DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba zal zich inspannen om de overeengekomen leveringstermijn te respecteren. Slechts indien de termijn van 30 werkdagen verlopen is kan de koper de bestelling annuleren. 4.6 De levering van de goederen geschiedt op de plaats en het tijdstip door u vermeld op de bestelbon. 4.7 Ter bevestiging van de ontvangst van de goederen zal de leveringsbon door de klant en de vervoerder ondertekend worden. 4.8 Nadat de goederen in goede staat zijn afgeleverd kan de klant klacht indienen (verkeerde maat,kleur,hoeveelheid). Indien ze niet aan zijn wensen voldoen heeft hij het recht op vervanging ervan. ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas op de koper over, indien de koper alle verplichtingen, op grond van enige overeenkomst met DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending over op de koper. ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. ARTIKEL 7: TERUGSTUREN EN GARANTIE 7.1 Terugsturen is mogelijk binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling en met voorafgaandelijk schriftelijke melding aan DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba. 7.2 U kan het product binnen brengen of terugsturen naar onze winkel te Hoboken of Zelzate. Terugsturen gebeurt op eigen kosten. 7.3 Terugsturen enkel in de originele verpakking met labels. Voor kledij en helmen: in ongedragen & nieuwe staat. 7.4 DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba verleent een waarborg binnen de perken en voorwaarden verleend door de fabrikant. ARTIKEL 8: BESTELLINGEN/COMMUNICATIE 8.1 DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is. Voor misverstanden, typefouten, vertragingen of het niet behoorlijk verzenden van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba, dan wel tussen DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba en derden, voor zover dit betrekking heeft op de relatie tussen de koper en DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba, is DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of duidelijke schuld van DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba. ARTIKEL 9/ OVERMACHT 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, na schriftelijke mededeling, zonder dat DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba gehouden is tot enige schadevergoeding. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis welke niet aan DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba kan worden toegerekend maar een normale afhandeling van de opdracht verhindert. ARTIKEL 10: DIVERSEN 10.1 Wanneer door DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, doet dit geen afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba deze Voorwaarden soepel toepast. 10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling. 10.3 DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. ARTIKEL 11: KLACHTEN 11.1 De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba daarvan binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. 11.2 Feiten die zich openbaren nadat 4 maanden is verlopen na aflevering kunnen niet de stelling rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. 11.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvbanaar haar keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak. ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechterbank van Gent